Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Algemeen
1.  StyleProject is gespecialiseerd in interieurontwerp, advies en bouwbegeleiding  en geeft uitvoering aan opdrachten; StyleProject is ingeschreven bij de KvK onder nummer 57970904.
2.  Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon voor wie op basis van deze voorwaarden opdrachten worden verricht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van opdracht tussen StyleProject en een Opdrachtgever waarop StyleProject deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, waarbij door StyleProject derden zijn ingeschakeld.
Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. StyleProject en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7.  Indien StyleProject niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat StyleProject in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.  Offertes
1.  Alle offertes en aanbiedingen van StyleProject zijn 30 dagen geldig en daarna vrijblijvend.

StyleProject kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten evenals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is StyleProject daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij StyleProject anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht StyleProject niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3.  Opdracht, contractsduur en uitvoering

Alle door StyleProject te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht.
De overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra StyleProject de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of zodra Opdrachtgever de door StyleProject uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.
3.  De overeenkomst van opdracht tussen StyleProject en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.  Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten of zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever StyleProject derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. StyleProject dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
StyleProject heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.  Indien door StyleProject of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten (waaronder gas, water en elektra).
7.  StyleProject is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte, bijvoorbeeld per maand, afzonderlijk te factureren.

Artikel 4.  Wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. StyleProject zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.  Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2.  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is StyleProject gerechtigd daaraan pas uitvoering te geven nadat StyleProject en Opdrachtgever akkoord zijn gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van StyleProject op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan StyleProject een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
4.  Indien StyleProject met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is StyleProject niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijzen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij

– StyleProject dan alsnog bereid is om de overeenkomst zoals oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op StyleProject rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 5.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.  StyleProject is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,

– na het sluiten van de overeenkomst StyleProject ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of

– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van StyleProject kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2.  Voorts is StyleProject bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van StyleProject kan worden gevergd.
3.  Indien de overeenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen van StyleProject op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien StyleProject de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.  Indien StyleProject tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.  Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft StyleProject recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.  Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is StyleProject gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.  In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het StyleProject vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder enige verplichting van StyleProject tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van StyleProject op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8.  Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6.  Verplichtingen, rechten en werkwijze van StyleProject
1.  StyleProject verplicht zich tegenover Opdrachtgever tot het (laten) uitvoeren van de opdracht volgens de overeenkomst van opdracht.  StyleProject zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

StyleProject bewerkt en levert illustraties, foto’s, folders, logo’s en andere vormgeving in haar eigen stijl.
StyleProject maakt een selectie van illustraties, foto’s, folders, logo’s en andere vormgeving naar eigen technisch en creatief inzicht en ervaring.
StyleProject heeft het recht de illustraties, foto’s, folders, logo’s en andere vormgeving te gebruiken voor promotie, zoals bijvoorbeeld op haar website, weblog, social media en/of beurspresentatie.Artikel 7.  Inschakeling derden
Na instemming van Opdrachtgever is StyleProject gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren. Opdrachtgever stemt in met de overdracht door StyleProject aan die derde van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door StyleProject met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).
Artikel 8.  Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan StyleProject aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan StyleProject worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan StyleProject zijn verstrekt, heeft StyleProject het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan StyleProject ter beschikking heeft gesteld.

Opdrachtgever is niet gerechtigd geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, openbaar te maken buiten zijn familie- en vriendenkring/op commerciële basis, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is niet gerechtigd geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, op te sturen naar wedstrijden, tenzij hij hiervoor schriftelijke toestemming van StyleProject heeft gekregen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om digitale bestanden te bewerken of andere uitsneden te maken dan aangeleverd door StyleProject.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, zonder naamsvermelding van StyleProject te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.Artikel 9.  Prijs en betalingsvoorwaarden
1.  Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2.  Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gefactureerd naar het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer.
3.  Alle prijzen van StyleProject zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
StyleProject is gerechtigd om periodiek te factureren.
5.  StyleProject heeft het recht om een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium aan Opdrachtgever in rekening te brengen en de werkzaamheden eerst aan te vangen nadat bedoeld voorschot is betaald.
6.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om te betalen declaraties te verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.
7.  Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim en is hij, naast het factuurbedrag, incassokosten aan StyleProject verschuldigd, alsmede de wettelijke rente over het totaal verschuldigde bedrag. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8.  Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan kan StyleProject nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten totdat  Opdrachtgever al hetgeen hij aan StyleProject verschuldigd is, betaald heeft.
9.  Indien Opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan StyleProject weten.

Artikel 10.  Overmacht

StyleProject is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van StyleProject, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van StyleProject komt.
2.  Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StyleProject geen invloed kan uitoefenen, onder meer een verhindering van de personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen of regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken.
3.  StyleProject kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade indien StyleProject vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren.
5.  Voor zover StyleProject ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is StyleProject gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11.  Klachten
1.  Opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk aan StyleProject te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens StyleProject ter zake van klachten en fouten komt te vervallen.
2.  In geval van een door StyleProject gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden heeft StyleProject het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke termijn.
3.  StyleProject kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort.
4.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens StyleProject en door StyleProject bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.
Artikel 12.  Aansprakelijkheid
1.  Indien StyleProject aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

StyleProject is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van, in overleg met opdrachtgever, ingeschakelde derden.
3.  StyleProject is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StyleProject is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.  Indien StyleProject aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.
5.  Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de gemiddelde factuurwaarde gedurende één kalendermaand.
6.  De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van StyleProject is in ieder geval nimmer groter dan het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
StyleProject is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van StyleProject aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan StyleProject toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. StyleProject is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StyleProject.
Artikel 13.  Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart StyleProject voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan StyleProject toerekenbaar is. Indien StyleProject uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden StyleProject zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is StyleProject, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van StyleProject en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14.  Eigendomsvoorbehoud

Alle door StyleProject geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van StyleProject, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen, te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever StyleProject daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte stellen.
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren of verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek meteen ter inzage te geven.
Wil StyleProject haar eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan StyleProject – of door haar aan te wijzen derden – om alle locaties waar de eigendommen van StyleProject zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 15.  Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Als StyleProject aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken (al dan niet op basis van verhuur) ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever zorgen voor verantwoordelijk en juist gebruik ervan. Ook tracht Opdrachtgever schade en diefstal van deze zaken te voorkomen.
Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde zaken na de overeengekomen duur van de ter beschikking stelling of op schriftelijk verzoek van StyleProject binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag StyleProject de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 16.  Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.  StyleProject behoudt de exploitatierechten en bevoegdheden van de door haar gemaakte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en elektronische bestanden, die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat Opdrachtgever of anderen het beschermde werk niet openbaar mogen maken en/of verveelvoudigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

StyleProject heeft het persoonlijkheidsrecht op haar werk, dat haar toekomt op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat Opdrachtgever of anderen geen wijzigingen mogen aanbrengen in het beschermde werk van StyleProject.
StyleProject verleent Opdrachtgever de licentie om de in opdracht gemaakte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en elektronische bestanden, eenmalig te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
Commercieel gebruik van de door StyleProject gemaakte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en elektronische bestanden, door Opdrachtgever of door derden is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
StyleProject heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 17.  Toepasselijk recht en geschillen
1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij StyleProject partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.  De rechter van de vestigingsplaats van StyleProject is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft StyleProject het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen (met een maximale termijn van 1 maand) een geschil in onderling overleg te beslechten.